Trainingen

Sta Sterk Coaching verzorgt  2 trainingen:  de “Sta Sterk Training” en de “Stevige Stap”

 

1. STA STERK training

De Sta Sterk Training is een weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren.
Kinderen die zich onzeker voelen, die niet goed voor zichzelf opkomen, die gepest worden of zich niet makkelijk uiten, en ook kinderen die juist agressief of boos reageren hebben baat bij een Sta Sterk Training.

Door middel van de training leren de deelnemers hun weerbaarheid te vergroten, hun sociale vaardigheden te versterken en leren  ze omgaan met lastige situaties, waaronder pestgedrag. De Sta Sterk Training biedt de deelnemers hele praktische handvatten waarmee ze leren om voor zichzelf op te komen in onaangename situaties , zoals verbaal en digitaal pesten, pesten door buitensluiten negeren en chanteren. Met elkaar gaan we oefenen met weerbare lichaamstaal, het vaardig reageren op lastig gedrag. In de trainingen komen de geleerde vaardigheden steeds terug en worden er nieuwe aan toegevoegd. Deze aanpak zorgt ervoor dat het nieuwe, weerbare gedrag er langzaam inslijpt. De huiswerkopdrachten helpen de deelnemer de nieuwe vaardigheden toe te passen in de praktijk.

Verder leren de deelnemers dat ze zelf ook invloed kunnen hebben op wat ze denken, voelen en doen. In plaats van lastige situaties te ontwijken leren ze STERK te reageren op gedrag waar ze last van hebben.

Doel:
Doel van de training is het vergroten van de weerbaarheid van de deelnemers.
Zo kunnen zij op een positieve manier voor zichzelf opkomen in verschillende (lastige) situaties.

Doelgroep:
Kinderen, tieners en jongeren die

 • zich in het dagelijks leven sociaal onzeker voelen,
 • en/of niet sociaal weerbaar zijn,
 • en/of sociaal faalangstig zijn,
 • of… zelfs gepest worden.

sta_sterk

Elementen in de STA STERK training:

 • positieve bekrachtiging
 • leren gebruik maken van lichaamstaal
 • sociale vaardigheden
 • persoonlijke effectiviteit
 • rationeel emotieve therapie (RET)

Tijdens de training wordt gewerkt aan:

 • uitstraling, weerbare lichaamshouding
 • stemgebruik en woordgebruik
 • ademhaling en ontspanning
 • positief denken en het leren omzetten van niet-helpende gedachten in helpende gedachten
 • eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • nee zeggen, eigen wil uiten en eigen mening hebben en geven
 • feedback geven en ontvangen
 • conflicten hanteren
 • omgaan met elkaar en samenwerken
 • omgaan met buitensluiten en meedoen
 • problemen oplossen
 • hulp bieden en vragen

pippiDe deelnemers krijgen bijvoorbeeld inzicht in:

 • verschil tussen plagen en pesten
 • de rollen in een groep: slachtoffer, pester, meeloper, omstander, helper
 • manieren om de eigen inbreng te versterken
 • niet helpende gedachten omzetten in helpende gedachten

Na de training:

 • vertonen deelnemers weerbare lichaamstaal
 • reageren deelnemers assertief op veelvoorkomende pestgedragingen
 • gebruiken de deelnemers enkele strategieën om zich sterker te voelen in het sociaal verkeer
 • kunnen de deelnemers beter onderscheid maken tussen positieve en negatieve bedoelingen
 • kunnen kinderen sociaal vaardig met andere kinderen omgaan

Opbouw

Er wordt meestal gewerkt in groepjes van 4 tot 6 kinderen / jongeren na schooltijd. In overleg kan ook een individueel traject worden aangeboden. Een traject ziet er als volgt uit:

 • Intakegesprekken met deelnemers en ouder(s) / verzorger(s)
 • Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen
 • Bijeenkomst 1 t/m 5 met de deelnemers
 • Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen
 • Bijeenkomst 6 t/m 10 met de deelnemers
 • Evaluatie
 • Eventueel: Follow-up een aantal maanden na de cursus

De kinderen krijgen ook een werkboek, zodat ze thuis nog eens rustig informatie van de les kunnen doorlezen en oefenen met opdrachten in de praktijk.

De bijeenkomsten duren ongeveer 1 a 1,5 uur.

 

2. Stevige Stap

Met een stevige stap de brugklas in

Staat ook uw kind aan de vooravond van deze nieuwe levensfase waarin hij of zij geconfronteerd wordt met vele nieuwe dingen zoals: andere klasgenoten, (veel) nieuwe leraren, een groot schoolgebouw en niet te vergeten het huiswerk? Is uw kind onzeker en ziet hij of zij hier tegenop? Twijfelt uw kind of en hoe vriendjes te maken? Vraagt u zich af of uw kind deze overstap goed kan maken?

Doel en doelgroep:

De Stevige Stap training is specifiek bedoeld voor kinderen van groep 8 (11-13 jaar) die de overstap maken en hier tegenop zien, onvoldoende sociaal vaardig zijn of weinig zelfvertrouwen hebben, en een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het zetten van deze stap. Door middel van gesprekken, spellen en oefeningen leren zij meer over sociaal omgaan met elkaar en hoe je dat kunt doen. Naast ‘weten’ en ‘kunnen’ wordt uitgebreid aandacht besteed aan de eigen behoefte (’willen’) en welke manier het beste bij het kind past (‘zijn’). Zo vinden de kinderen hun eigen oplossingen die echt bij hen zelf horen! Zij leren de gevolgen van eigen gedachten en gedrag te zien, en ontdekken hoe zij dit kunnen inzetten om hun doelen te bereiken. In de training werken zij aan hun eigen persoonlijke leerdoelen welke voorafgaand tijdens de intake worden geformuleerd.

Inhoud training

In de Stevige Stap training wordt o.a. gewerkt aan:

 • uitstraling, lichaamshouding, stemgebruik en woordgebruik
 • eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • jezelf presenteren en contact leggen
 • eigen mening hebben en geven,
 • feedback krijgen/geven en conflicthantering
 • omgaan met plagen, pesten en groepsdruk
 • omgaan met elkaar en samenwerken, hulp vragen en bieden
 • plannen en organiseren van het huiswerk

Binnen de bijeenkomsten worden diverse werkvormen ingezet, zoals:

 • verhalen en metaforen
 • spel
 • ontspannings- en visualisatieoefeningen
 • discussie
 • drama en rollenspel
 • werken met video camera
 • creatieve en fantasierijke opdrachten
 • werken met helpende gedachten

Aan het eind van de training voelt uw kind zich zekerder, heeft meer zelfvertrouwen en kan gemakkelijker contact maken en onderhouden met anderen. Uw kind heeft geleerd om zich op een positieve manier te presenteren en de eigen weg te vinden op de middelbare school.

Opbouw

De training bestaat uit tien lessen (5 vóór en 5 ná de zomervakantie) van 1,5 uur in kleine groepen (4-8 kinderen) waardoor er maximale aandacht is voor ieder kind.

Een traject ziet er als volgt uit:

 • Intakegesprekken met deelnemers en ouder(s) / verzorger(s)
 • Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen
 • Bijeenkomst 1 t/m 5 met de deelnemers voor de zomervakantie
 • Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen
 • Bijeenkomst 6 t/m 10 met de deelnemers
 • Evaluatie

De deelnemers krijgen ook een werkboek, zodat ze thuis nog eens rustig informatie van de les kunnen doorlezen en oefenen met opdrachten in de praktijk.

De bijeenkomsten duren ongeveer 1,5 uur.

“Kunnen opkomen voor jezelf is een cadeau en je hebt er je hele leven plezier van!”